Podmínky užívání aplikace Dr. Digital

Čl. I – Základní ustanovení podmínek užívání aplikace Dr. Digital

 1. Zde jsou uvedeny podmínky užívání mobilní aplikace Dr. Digital (dále jen „Podmínky aplikace“), Podmínky aplikace si pozorně přečtěte, před započetím využívání služeb mobilní aplikace Dr. Digital. Souhlasem s těmito Podmínkami aplikace se zavazujete se jimi také řídit. V případě, že s uvedenými Podmínkami aplikace nesouhlasíte, prosíme Vás, abyste služeb mobilní aplikace Dr. Digital nevyužívali a abyste nedokončovali registraci v aplikaci Dr. Digital.
 2. Společnost Dr. Digital, s.r.o. poskytuje zdravotní služby na základě příslušných oprávnění zejm. ve smyslu § 2 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále také jen „Poskytovatel“), a to i prostřednictvím mobilní aplikace Dr. Digital (dále jen „Aplikace“). Uživatel aplikace je pacientem Poskytovatele ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytovatel poskytuje zdravotní služby v českém, slovenském a anglickém jazyce.
 3. Provozovatelem Aplikace je Poskytovatel – obchodní společnost Dr. Digital, s.r.o., IČO: 08714606, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 135220/KSBR (dále také jen „Dr. Digital“ nebo „Provozovatel“).
 4. Poskytovatel Aplikace zpřístupňuje uživatelům Aplikaci v rámci poskytování zdravotních služeb na základě smluv o péči o zdraví dle § 2636 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) uzavíraných mezi uživatelem a Poskytovatelem prostřednictvím Aplikace (dále jen „Smlouva“). Poskytovatel poskytuje zdravotní služby pacientům pomocí Aplikace, kterou užívá jako prostředek komunikace, ale i pomůcku pro nastavování, realizaci a úpravy individuálního léčebného postupu.
 5. Aplikace umožňuje uživatelům za úhradu, není-li stanoveno či dohodnuto jinak, přístup k Aplikaci, která obsahuje program či programy péče navržené jako doplněk k metodám poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, zaměřené na služby spojené s preventivní zdravotní péčí a na diagnostické poradenství v případě neakutních a život či zdraví neohrožujících zdravotních obtíží (dále jen „Program/y“). Povinnost úhrady poplatku za užívání Aplikace není vázán na osobu uživatele Aplikace. Úhradu je oprávněna ve prospěch uživatele Aplikace realizovat, v dohodnutých případech, třetí osoba.
 6. Aplikace pracuje se vstupními daty od uživatele Aplikace a s daty, která Aplikace získá měřením fotopletysmografem a/nebo prostřednictvím zařízení na měření vitálních hodnot . Data získaná postupem podle předchozí věty jsou vyhodnocována buď automatizovaně a/nebo zdravotnickými pracovníky Poskytovatele. V návaznosti na zjištěné výsledky nastavuje Poskytovatel automatizovaně a/nebo svými zdravotnickými pracovníky individuální léčebný postup sledující ochranu práv a oprávněných zájmů uživatele Aplikace. Konkrétně např. uživatel vyplňuje anamnestické dotazníky, na jejichž základě dostává doporučení dalšího postupu v oblasti péče o zdraví. Uživatel je dále proveden zásadami a způsoby použití funkce fotopletysmografu, kterým disponují určitá mobilní zařízení, na které lze Aplikaci stáhnout a v plném rozsahu užívat, a integrací dalších zařízení , které umožňují získávat měření vitálních hodnot. Za pomoci funkce fotopletysmografu (tj. poté, co se uživatel za pomocí funkce fotopletysmografem změří dle pokynů, se kterými bude uživatel v Aplikaci předem seznámen) dojde k vyhodnocení naměřených hodnot a na jejich základě obdrží uživatel další doplňující informace o svém zdravotním stavu a případně o možných rizicích, která s jeho aktuálním zdravotním stavem zjištěným z dotazníků a naměřených hodnot souvisí. V rámci Aplikace je možné se ve stanovených časech přes online chat (a/nebo prostřednictvím emailu dle aktuálních technických možností Poskytovatele) spojit se zdravotnickými odborníky, kteří uživatelům poskytnou navazující poradenství a zpětnou vazbu k výsledkům měření.
 7. Uživatel bere na vědomí, že služby v rámci Aplikace, případně také kontakt se zdravotnickým odborníkem, zajišťované prostřednictvím Aplikace, jsou pouze doplňkovými službami v rámci péče o zdraví, která je uživateli poskytována nad rámec péče ambulantní nebo nad rámec hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Aplikace a služby poskytované jejím prostřednictvím nenahrazují poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb. Péče o zdraví prostřednictvím Aplikace zejména nenahrazuje akutní zdravotní péči či krizovou intervenci.

 

Čl. II – Uživatel Aplikace

 1. Uživatelem Aplikace (dále také jen „uživatel“) může být pouze fyzická osoba starší 18 let.
 2. Při užívání Aplikace má uživatel povinnost se řídit těmito Podmínkami Aplikace. Jakékoli nezákonné a/nebo neoprávněné použití Aplikace je zakázáno. Využívání Aplikace uživatelem ke komerčním účelům je zakázáno, a to s výjimkou případů, kdy s takovýmto užitím dal Poskytovatel předchozí souhlas.
 3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn obsah Aplikace zpřístupnit, zprostředkovat nebo převést třetí osobě. V případě porušení této povinnosti uživatelem, je Poskytovatel mimo jiné oprávněn jednostranně okamžitě ukončit fungování Aplikace danému uživateli.

 

Čl. III – Uživatelský účet a osobní údaje uživatele

 1. Registrací v Aplikaci je pro uživatele v Aplikaci vytvořen uživatelský účet. Provést registraci lze až po uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že plnohodnotné užívání funkcí Aplikace je možné pouze pro již registrované a přihlášené uživatele v Aplikaci. V případech, kdy uživatel není doposud v Aplikaci registrován nebo přihlášen, bude kliknutím na tlačítko pro užití funkcí Aplikace přesměrován na formulář pro přihlášení a/nebo registraci do Aplikace. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů je popsáno v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů společnosti Dr. Digital, s.r.o. Informace o zpracování souborů cookies jsou dostupné v samostatném dokumentu Zásady zpracování souborů cookies na webu společnosti Dr. Digital, s.r.o. Případné změny týkající se zpracování osobních údajů provedené změnou dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a zpracování souborů cookies provedené změnou dokumentu Zásady zpracování souborů cookies neznamenají změnu těchto Podmínek aplikace.
 2. Při užívání Aplikace uživatel zadává své osobní údaje a údaje o zdravotním stavu, a to za účelem využívání Aplikace a zajištění fungování Aplikace. Dr. Digital, s.r.o. výslovně uživatele upozorňuje, že bez možnosti zpracovávat osobní údaje uživatele o jeho zdravotním stavu by bylo zmařeno naplnění účelu Smlouvy. K řádnému fungování a naplnění účelu Aplikace, jednotlivých modulů a uživatelského účtu je nezbytná znalost osobních údajů a údajů o zdravotním stavu uživatele.
 3. Uživatel souhlasí s podmínkami užití Aplikace Dr. Digital a tuto svou vůli potvrdí kliknutím – vyplněním zaškrtávacího pole, které je připojené k dokončení registrace uživatele Aplikace.
 4. Uživatel se zavazuje sdělovat a poskytovat prostřednictvím Aplikace Poskytovateli pouze pravdivé osobní a jiné údaje. Při jakékoli pozdější změně zadávaných údajů je uživatel povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu. Uživatel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel či jeho zdravotnický odborník neodpovídá za následky vzniklé v důsledku sdělení nepravdivých, neúplných nebo neaktuálních informací.
 5. Uživatel se do uživatelského účtu přihlásí prostřednictvím zadání e-mailu a hesla, které uživatel zadal do registračního formuláře. Pro přihlášení do uživatelského účtu je nezbytné se nejdříve registrovat v Aplikaci. Každý registrovaný uživatel Aplikace má možnost si ve svém uživatelském účtu zobrazit a editovat údaje zadané při registraci do Aplikace, a to včetně změny hesla k uživatelskému účtu. Uživatel se může ze svého uživatelského účtu kdykoli odhlásit, avšak pro opětovný přístup do Aplikace, se musí uživatel nejprve opětovně přihlásit ke svému uživatelskému účtu. Uživatel bere na vědomí, že může být ze svého uživatelského účtu automaticky odhlášen po delší nečinnosti, samozřejmě s možností opětovného přihlášení. Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím mobilní aplikace mu může být umožněno zvolit zabezpečení přihlášení zadáním biometrických údajů (typicky otisku prstu, skenu obličeje dle možností konkrétního mobilního zařízení), v takovém případě budou biometrické údaje použité pro ověření přihlášení zpracovány přímo operačním systémem zařízení, a tedy Poskytovatel tyto údaje žádným způsobem nezpracovává. V případě užití biometrického ověření po uživateli nebude pro přihlášení vyžadováno zadání e-mailu a hesla. Použití biometrického ověření není povinné a jeho dostupnost závisí na technických možnostech Uživatelova zařízení.
 6. Uživatel má možnost kdykoli požádat o deaktivaci svého uživatelského účtu v Aplikaci. Uživatel však bere výslovně na vědomí, že deaktivací jeho uživatelského účtu v Aplikaci, také dojde zároveň k odstranění veškerých informací, které jsou s daným uživatelským účtem spojeny, a to s výjimkou údajů, které je Poskytovatel povinen archivovat dle platných právních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že deaktivovaný uživatelský účet již není možné znovu obnovit a v případě zájmu dále využívat funkce Aplikace bude nutné zřídit nový uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě, nemá právo na jakékoli peněžní plnění či majetkový prospěch nebo náhradu škody či újmy.
 7. Uživatel se zavazuje zadávat své osobní údaje a osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje) jako jsou např. údaje o zdravotním stavu, genetické údaje, údaje o pohlaví, rase, genetické údaje výhradně do oken, řádků či polí k tomu Poskytovatelem určených.

 

Čl. IV – Uzavírání Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy mezi Poskytovatelem a uživatelem Aplikace je závazek Poskytovatele pečovat o zdraví uživatele Aplikace s využitím funkcí Aplikace. Péče o zdraví podle sjednané smlouvy o péči o zdraví je vázána výlučně na osobu uživatele Aplikace. Uživatel Aplikace nemá právo udělit třetí osobě přístup k užívání svého uživatelského účtu či jeho části.
 2. Smlouva uzavíraná mezi smluvními stranami je smlouvou uzavíranou na dálku – distančním způsobem, pokud je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní (po registraci, na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách nebo prostřednictvím Aplikace), nebo na základě e-mailové komunikace. Náklady spojené s uzavíráním Smlouvy distančním způsobem nese každá ze smluvních stran v rozsahu jí činěných úkonů. Výše nákladů se odvíjí od běžné sazby účtované uživateli Aplikace poskytovatelem jeho internetového připojení, mobilním operátorem apod. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Přijetím těchto Podmínek uživatel souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu Aplikace a bere na vědomí, že tímto přijetím ztrácí možnost odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 3. Uzavřením Smlouvy distančním způsobem vzniká Poskytovateli závazek poskytnut digitální obsah spočívající zejména v přístupu k Programu/ům prostřednictvím Aplikace, přičemž uživatel odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito Podmínkami aplikace uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V takovémto případě není v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) OZ pro uživatele možné odstoupit od smlouvy.
 4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Smlouva může být ukončena též jednostranným právním jednáním učiněným ze strany Poskytovatele, a to zejm. v případě porušení těchto Podmínek aplikace nebo Smlouvy ze strany uživatele při poskytování zdravotních služeb za podmínek, které stanoví zákon o zdravotních službách, a to s okamžitou účinností. Ukončení Smlouvy podle předchozí věty je spojeno s blokací uživatelského účtu uživatele Aplikace. Smlouva může být rovněž ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpověď nemusí být odůvodněna. Výpovědní doba činí a) pokud bylo definováno předplatné období, je výpovědní dobou období do konce již uhrazeného předplatného období, případně může být prodloužena do konce dalšího předplatného období, a to pokud výpověď byla Poskytovateli doručena méně než 7 dní před koncem předplatného období, b) pokud předplatné období nebylo definováno činí výpovědní doba jeden měsíc, který počíná běžet počátkem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

Čl. V – Platební a licenční podmínky

 1. Základní licence je uživatelům poskytována na základě uzavření Smlouvy (dále jen „Základní licence“).
 2. V případě, že si uživatel přeje využít zpoplatněnou rozšířenou verzi Aplikace a jejích Programů, (dále jen „Rozšířená licence “) je povinen zajistit Poskytovateli úhradu ceny licence odpovídající zvolenému druhu a variantě předplatného Rozšířené licence dle přehledu licencí, pokud mezi Poskytovatelem a uživatelem není dohodnuto jinak. Cenu základní či Rozšířené licence hradí uživatel nebo v jeho prospěch třetí osoba
 3. Cena licence podle této dohody s třetí osobou se může lišit od ceny licence stanovené v obecném přehledu poskytovaných služeb. Zastaví-li třetí osoba úhradu Základní či Rozšířené licence Aplikace ve prospěch uživatele, bude Aplikace uživateli znepřístupněna. Poskytovatel zpřístupní uživateli Aplikaci, pokud se uživatel zaváže k úhradě ceny dle aktuálně platného přehledu služeb jím zvolené licence (tedy namísto třetí osoby, která ve prospěch uživatele licenci k užívání Aplikace hradila).
 4. V případě, že si Uživatel se Základní licencí či s Rozšířenou licencí přeje využít Poskytovatelem nabízených jednorázových služeb podléhajících stanovenému poplatku (dále jen „Jednorázová služba“), je povinen uhradit Poskytovateli cenu jednorázové služby, která je stanovena v přehledu služeb. Cenu Jednorázové služby hradí uživatel nebo v jeho prospěch třetí osoba.
 5. Rozšířená licence bude uživateli Poskytovatelem zpřístupněna bezodkladně po zaplacení ceny dané licence. Jednorázová služba bude uživateli Poskytovatelem zpřístupněna bezodkladně po zaplacení stanované ceny příslušné Jednorázové služby.
 6. Základní licence, Rozšířená licence i Jednorázová služba se vztahuje vždy pouze na jednoho konkrétního uživatele. Uživatel nemá právo udělovat jakékoli podlicence.
 7. Poskytovatelem poskytovaná Základní licence a Rozšířená licence je nevýhradní, územně neomezená a nepřenosná.
 8. Uživatel v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty souhlasí s tím, že mu Poskytovatel vystaví a zašle daňový doklad týkající se objednaných položek (zejm. Rozšířených licencí, Jednorázových služeb apod.) elektronickou cestou. V případě, že uživatel bude mít v konkrétním případě zájem o vystavení a zaslání kopie daňového dokladu v listinné podobě, Poskytovatel ji na základě písemné žádosti uživatele vystaví v listinné podobě a zašle uživateli dle individuální dohody s uživatelem. Elektronický daňový doklad zpřístupní Poskytovatel uživateli prostřednictvím uživatelského účtu nebo jej zašle na uvedenou e-mailovou adresu uživatele.
 9. Předchozí odstavec se neuplatní v případech, kdy užívání Aplikace ve prospěch uživatele hradí třetí osoba. Podmínky fakturace, náležitosti daňového a účetního dokladu, délka lhůty splatnosti apod. bude obsahem samostatné dohody Poskytovatele a třetí osoby.

 

Čl. VI – Obsah a provoz Aplikace

 1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel, je oprávněn měnit a doplňovat obsah Aplikace. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Aplikace v jakémkoli rozsahu. Bude-li to objektivně možné, bude Poskytovatel o těchto okolnostech uživatele s předstihem informovat.
 2. Poskytovatel se zavazuje udržovat obsah Aplikace, po funkční stránce aktualizovaný/é, a to po dobu trvání Smlouvy. Důvodem změny obsahu či funkcionalit Aplikace může být například: přidání vlastností, funkcí, vylepšení stávajících funkcí, změna algoritmů, odstranění obsahu, plnění smluvních povinností vůči uživatelům a popř. třetím osobám, dodržování zákonných požadavků.
 3. Poskytovatel není oprávněn nijak zasahovat do obsahu informací, dokumentů či komunikace umístěné do Aplikace uživatelem, či je dokonce odstraňovat, ledaže že jsou zjevně chybné, zjevně neúplné, v rozporu s právními předpisy, Podmínkami aplikace, dobrými mravy, veřejným pořádkem či zájmy Poskytovatele apod. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Aplikace nebo který vykazuje znaky diskriminace jakékoli osoby nebo skupiny osob nebo jiné obecně zavrženíhodné jednání či postoje. Poskytovatel neodpovídá uživateli za jakoukoli škodu a/nebo újmu, která by mu mohla být způsobena omezením funkčnosti Aplikace.
 4. Poskytovatel a Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Aplikace s Podmínkami aplikace a požadovat od uživatele okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání obsahu, který je v rozporu s těmito Podmínkami aplikace.
 5. Uživatelem zvolený a zpřístupněný Program je uživateli přístupný prostřednictvím jeho uživatelského účtu v Aplikaci. Do uživatelského účtu musí být uživatel pro přístup do Programu/ů nebo jeho/jejich jednotlivých modulů po celou dobu užívání Aplikace přihlášen. Práva na přístup k Programu/ům zakoupenému/zakoupeným prostřednictvím uživatelského účtu uživatele jsou nepřevoditelná na jakýkoli jiný uživatelský účet v Aplikaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

Čl. VII – Duševní vlastnictví

 1. Aplikace obsahuje duševní vlastnictví, které náleží Poskytovateli, a to zejména, nikoli však výlučně, autorská práva, ochranné známky, patenty, informace ohledně technologií a jiná majetková práva, která mohou být vyjádřena textem, grafickou podobou, audio nebo video nahrávkami, odkazy, zdrojovými kódy apod. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva k předmětům svého duševního vlastnictví. Uživateli je v souladu s těmito Podmínkami aplikace a Smlouvou uděleno nevýlučné, nepřevoditelné, omezené a za okolností uvedených v těchto Podmínkách aplikace, též odvolatelné právo na přístup k Programu/ům poskytovaného/poskytovaných prostřednictvím Aplikace a v něm/nich dostupného materiálu a na jejich užívání.
 2. Obsah Aplikace může být užíván pouze k běžnému prohlížení a užívání Aplikace. Zakazuje se jakékoli jiné užití obsahu Aplikace, jako je např. pořizování kopií, reprodukcí, modifikací, sdružování aplikace do jiných služeb (pokud není Poskytovatelem výslovně povoleno), prodeje, sdílení, stahování, opakovaného užití, přenosu, opětovného publikování, zobrazování, zveřejňování apod. jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu vlastníka/nositele práv duševního vlastnictví, včetně práv autorských.
 3. Uživatel se zavazuje, že nebude porušovat duševní vlastnictví Poskytovatele ani třetích osob, že se bude řídit při užívání Aplikace veškerými platnými právními předpisy, že nezneužije Aplikaci pro jakékoli nezákonné účely a nebude jednat takovým způsobem, kterým by mohl jakémukoli jinému uživateli způsobit škodu nebo újmu na zdraví či jiném osobnostním právu nebo které by mohlo mít jakýkoli jiný negativní dopad na život, zdraví či majetek jiného uživatele. Poskytovatel je oprávněn učinit příslušné právní kroky vůči komukoli, kdo dle mínění Poskytovatele jakýmkoli způsobem porušil či porušuje povinnosti uvedené v těchto Podmínkách aplikace, a to včetně možnosti podat trestní oznámení u příslušných orgánů veřejné moci. Uživatel odpovídá za veškerou újmu vzniklou v důsledku porušení či zásahu do práv duševního vlastnictví Poskytovatele.

 

Čl. VIII – Základní technické požadavky

 1. Přístup do Aplikace je uživateli umožněn prostřednictvím mobilních elektronických zařízení umožňujících přístup k síti internet, a to mobilních zařízení, která musí být pro přístup k Aplikaci aktualizována na jejich v daném čase nejnovější (aktuální) verzi. Pro možnost využití funkcí Programů v Aplikaci v plném rozsahu je nezbytné, aby mobilní elektronické zařízení disponovalo fotopletysmografem (tj. iPhone, Samsung atd.). Internetové připojení uživatele, musí disponovat dostatečnou rychlostí připojení, dostačující pro možnost stahování takových souborů, popř. textových souborů. Mobilní elektronické zařízení uživatele, musí být současně vybaveno programem (software) umožňujícím zobrazení (procházení) souborů ve formátu PDF. Mobilní elektronické zařízení musí umožnit komunikaci s dalšími zařízeními Poskytovatele a/nebo Uživatele, pokud tyto zařízení hodlá Uživatel propojit nebo pokud jejich propojení je nutné pro naplnění účelu Programu (zařízení musí disponovat zejména podporou Bluetooth a Wi-Fi v požadovaných verzích dle konkrétního zařízení, které hodlá Uživatel propojit. Poskytovatel ani Provozovatel nenese odpovědnost za nemožnost propojit konkrétní elektronické zařízení s jiným konkrétním mobilním elektronickým zařízením Uživatele. Mobilní elektronické zařízení uživatele musí být vybaveno nebo připojeno k zařízením (hardware), umožňujícím zvukovou a obrazovou reprodukci obsahu. Za splnění uvedených technických požadavků odpovídá uživatel, a tudíž Poskytovatel neodpovídá za řádné fungování Aplikace a služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace v případě, kdy zařízení uživatele nesplňuje uvedené technické požadavky.
 2. Pro řádné fungování Aplikace je ze strany Uživatele nezbytné naplnit minimálně tyto technické požadavky:
  1. Kamera: Pro použití SDK je vyžadováno zařízení s kamerou, která může být přístupná prostřednictvím nativních platformních API a poskytuje stabilní video s rychlostí minimálně 30 snímků za sekundu a rozlišením alespoň 640×480 pixelů. Poskytovatel těmito Podmínkami aplikace upozorňuje uživatele, že kvalitnější senzor kamery může umožnit přesnější měření i za horších světelných podmínek a nestabilitě.
  2. Síť: Pro ověření licence je vyžadováno připojení k internetu, přičemž připojení pro telemetrii a hlášení o pádu je volitelné.
  3. Dále je třeba naplnit minimální požadavky v závislosti na cílové platformě: Android Verze Androidu: Android 10.0 (API úroveň 29) nebo vyšší Architektura CPU: arm64-v8a RAM: alespoň 4 GB Verze OpenGL ES: alespoň 3.0 iOS Minimální podporovaná verze iOS je 14.0. Minimálně testovaný model iPhonu je iPhone X. (Starší modely aktualizované na iOS >= 14 sice mohou potenciálně fungovat, ale aktuálně nejsou aktivně testovány.)

 

Čl. IX – Odpovědnost a charakter poskytovaných zdravotních služeb

 1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je užívána jako pomůcka pro poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), dle kterého Poskytovatel ani zdravotnický pracovník Poskytovatele nepřebírá odpovědnost za zdravotní stav uživatele a za výsledek používání Aplikace či jednotlivých Programů. Při poskytování zdravotních služeb prostřednictvím Aplikace odpovídá Poskytovatel a případně spolupracující zdravotnický odborník za to, že plní své povinnosti s péčí řádného odborníka, a to dle příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách a OZ. Poskytovatel ani zdravotnický odborník Poskytovatele neodpovídá za výsledek poskytnutých zdravotních služeb. Poskytovatel nese odpovědnost za řádné a správné poskytování zdravotních služeb, nikoliv však za to, že bude dosaženo jakéhokoliv uživatelem očekávaného posunu, postupu, zlepšení či jiného obdobného určitého výsledku. Poskytovatel v žádném případě nenese jakoukoli odpovědnost za případné zhoršení či nezlepšení zdravotního stavu uživatele po dobu trvání Smlouvy či po jejím skončení, což uživatel bere výslovně na vědomí a toto akceptuje.
 2. Poskytovatel, ani případně spolupracující zdravotnický odborník, nenesou jakoukoli odpovědnost za jednání uživatele v souvislosti s užíváním Aplikace, nebo za doby trvání Smlouvy, a ani po jejím skončení. Jak již bylo uvedeno výše, Aplikace nenahrazuje lůžkovou ani ambulantní lékařskou péči. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerá svá jednání a rozhodnutí týkající se jeho zdravotního stavu, stejně jako za pravdivost informací poskytnutých Poskytovateli uživatelem prostřednictvím Aplikace.
 3. Ve smyslu § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování jste jako pacient povinen pravdivě informovat dr. Digital o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Vhodnost doporučení formulovaných dr. Digital závisí na znalosti rozhodných skutečností uvedených v předchozí větě. V případě, že Vámi obdržené doporučení týkající se Vašeho zdravotního stavu obsahuje jakékoli zjevně nevhodné či jinak, z Vašeho pohledu, problematické rady (např. pokud Vám je doporučován léčivý přípravek, na který jste alergický/á nebo navrhován léčebný postup, který je pro Vás z jakéhokoli důvodu neproveditelný), prosíme, abyste nás kontaktoval(a) prostřednictvím Aplikace nebo na emailovou adresu care@drdigital.care, abychom mohli takovou informaci zpracovat a následně tyto skutečnosti patřičně zohlednit při dalším poskytování zdravotních služeb a tvorbě budoucích doporučení.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnost provádění nezbytné údržby hardware a software vybavení, a to ať už na straně Poskytovatele nebo třetích osob. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za další možné nahodilé skutečnosti a okolnosti, které mohou ovlivnit provoz Aplikace, jako například výpadky elektrické energie a konektivity. Dále není Poskytovatel nijak odpovědný za vis maior, skutečnosti s ní související a jednání třetích osob. Za nedostupnost Aplikace není považovaná nedostupnost Aplikace mimo pracovní dobu Poskytovatele – tj. mimo pracovní dny, na které nepřipadá v České republice státní svátek, v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod.
 5. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Aplikace, narušovat zabezpečení Aplikace, bránit jiným uživatelům v jejím užívání, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.), zejména při komunikaci mezi uživatelem a zdravotnickým odborníkem, Poskytovatelem nebo Provozovatelem.
 6. Uživatel odpovídá za veškerou škodu a/nebo újmu způsobenou neoprávněným užitím Aplikace a/nebo zásahem do Aplikace a jejích součástí (včetně zdrojového kódu Aplikace a/nebo jejích součástí).

 

Čl. X – Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování péče o zdraví se řídí ust. § 2636 a násl. OZ a poskytovatel odpovídá výlučně za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka (§ 2645 OZ), nikoli za zdravotní stav uživatele, viz předchozí článek těchto Podmínek aplikace.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování zdravotních služeb se zároveň řídí zákonem o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel odpovídá za to, že uživateli bude poskytována zdravotní péče způsobem na náležité odborné úrovni ve smyslu § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách, tj. lege artis, nikoli tedy za zdravotní stav pacienta, viz předchozí článek těchto Podmínek aplikace.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (týkající se funkčnosti Aplikace a užívání jednotlivých Programů) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména příslušnými ustanoveními OZ. Poskytovatel (resp. Provozovatel) odpovídá uživateli za skutečnost, že Program/y poskytovaný/é prostřednictvím Aplikace nemá/nemají vady, zejména odpovídá uživateli za to, že v okamžiku, kdy je/jsou Program/y uživateli zpřístupněn/y, má/mají tento/tyto Program/y vlastnosti Smluvními stranami ujednané, nebo takové vlastnosti, které Poskytovatel předem veřejně uváděl. Právo z vadného plnění uživateli nenáleží, pokud uživatel již při uzavření Smlouvy či smluv týkajících se Rozšířené licence či Jednorázových služeb věděl, že jím zakoupený Program má vadu, anebo pokud uživatel vadu sám způsobil.
 4. Práva z vadného plnění je uživatel u vad, které měl Program již při zakoupení, povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co byl uživateli prostřednictvím uživatelského účtu vadný Program zpřístupněn. Ostatní vady je uživatel povinen Poskytovateli vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Práva z vadného plnění je uživatel povinen uplatnit u Poskytovatele písemně na adresu sídla uvedeného výše.
 5. V případě problémů technického charakteru s přístupem k uživatelskému účtu či obsahu Aplikace se uživatel může obrátit na technickou podporu Poskytovatele, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: tech@drdigital.care, kdy uvedený problém bude ze strany Poskytovatele řešen, a v případě, že uživatelem uplatněný problém bude prokázán, bude tento odstraněn ze strany Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu.
 6. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má uživatel právo požadovat výměnu Programu nebo vytvoření nového uživatelského účtu anebo od Smlouvy (popř. smluv týkajících se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb) odstoupit. V případě odstranitelné vady Programu/ů nebo jeho/jejich obsahu, může uživatel požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny (v rámci pro uživatele zpoplatněných verzí Aplikace) anebo, není-li to v daném případě neúměrné, požadovat výměnu Programu za nový. V případě, že uživatel neodstoupí od Smlouvy (popř. smluv týkajících se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb) a/nebo neuplatní právo na dodání nového Programu bez vad anebo odstranění vad technického charakteru obsahu Programu, může uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Programu (v rámci zpoplatněných verzí Aplikace). S ohledem na charakter Programů (digitální obsah) se mohou vady projevovat například v rámci přístupnosti k uživatelského účtu, Programu/ům, nebo jednotlivým částem jeho/jejich obsahu nebo chybějících částí obsahu Programu/ů.

 

Čl. XI – Informace pro spotřebitele

 1. Uživatel, který je fyzickou osobou a v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním, je spotřebitelem.
 2. Uživatel, který je zároveň spotřebitelem, má možnost se v případě sporů s Poskytovatelem vzniklých ze Smlouvy (popř. smluv týkajících se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb) nebo při poskytování zdravotních služeb prostřednictvím Aplikace, obrátit ve snaze o jejich řešení na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (www.adr.coi.cz). Řízení před subjektem mimosoudního řešení sporů se zahajuje výlučně na návrh uživatele, jenž je spotřebitelem, a to v případě, kdy se nepodařilo spor mezi smluvními stranami urovnat smírně.
 3. Návrh je možné podat nejpozději do jednoho roku od chvíle, kdy uživatel, který je spotřebitelem, uplatnil svůj nárok u Poskytovatele poprvé. Uživatel je povinen k podání návrhu doložit neúspěšnost pokusu řešit daný spor s Poskytovatelem smírnou cestou a o uvedené záležitosti současně nesmí být již dříve rozhodnuto soudem, v rozhodčím řízení nebo jiným subjektem mimosoudního řešení sporů.

 

Čl. XII – Doručování písemností a sdělování informací

 1. Doručovací adresa Poskytovatele je shodná s adresou sídla Poskytovatele, tj. Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: care@drdigital.care.
 2. Uživateli mohou být písemnosti a jiné informace doručovány na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu uživatele.

 

Čl. XIII – Rozhodné právo

 1. Tyto Podmínky aplikace, Smlouva, popř. smlouvy týkající se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb, Programy poskytované prostřednictvím Aplikace a veškerá další právní jednání učiněná mezi smluvními stranami, nebo učiněná některou ze smluvních stran vůči druhé smluvní straně v souvislosti se Smlouvou, popř. smlouvami týkajícími se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb, těmito Podmínkami aplikace, Programy poskytovanými prostřednictvím Aplikace nebo jinými právními jednáními učiněnými mezi smluvními stranami, se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, pokud je ve vztahu mezi účastníky přítomen tzv. mezinárodní prvek.
 2. K projednávání veškerých nároků a sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou, popř. smlouvami týkajícími se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb, těmito Podmínkami aplikace, Programy poskytovanými prostřednictvím Aplikace nebo jinými právními jednáními učiněnými mezi smluvními stranami, spadá do pravomocí věcně a místně příslušných soudů v České republice, a to i v případě, pokud je ve vztahu mezi účastníky přítomen tzv. mezinárodní prvek.

 

Čl. XIV – Závěrečná ustanovení

 1. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek aplikace nebo jeho část ukáže jako neplatné nebo nevynutitelné; stane se neplatným či nevynutitelným; bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem; nemá tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek aplikace nebo jejich částí.
 2. V průběhu provozu Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto Podmínek aplikace. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn změnit Podmínky aplikace v nezbytném rozsahu. O změně Podmínek aplikace je Poskytovatel povinen uživatele bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím uživatelského rozhraní Aplikace a/nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou uživatelem v jeho uživatelském účtu. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek aplikace odmítnout a Smlouvu, popř. smlouvy týkající se poskytování Rozšířené licence nebo Jednorázových služeb, vypovědět, o čemž je povinen Poskytovatele vyrozumět prostřednictvím uživatelského účtu v Aplikaci a/nebo e-mailovou zprávou, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně Podmínek aplikace doručeno. Pokud uživatel svůj nesouhlas Provozovateli nesdělí ve stanovené lhůtě, má se za to, že s novým zněním Podmínek aplikace souhlasí. V případě odmítnutí změny Podmínek aplikace je uživatel povinen se s okamžitou platností zdržet užívání Aplikace. V takovém případě bude ze strany Poskytovatele zrušena registrace uživatele v Aplikaci, včetně uživatelského účtu uživatele. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny Podmínkami aplikace
 3. Tyto Podmínky aplikace se uplatní ve vztahu mezi uživatelem a Poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb prostřednictvím Aplikace, a při jednáních s tím souvisejících.
 4. Uživatel není oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek aplikace na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 5. Tyto Podmínky aplikace nabývají platnosti a účinnosti dne 13.2.2024.