Informace o zpracování osobních údajů

dle č. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů:
Dr. Digital, s.r.o.
IČO: 08714606
se sídlem: Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, sp. zn. C 135220/KSB
(dále jen nebo také jen „organizace“)

 

Úvodní informace

V následujícím textu najdete informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká máte v souvislosti s tímto nakládáním práva. Informace pro Vás pravidelně aktualizujeme tak, aby vždy odpovídaly skutečnému stavu.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně skutečností obsažených v této informaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů.

Kontaktní údaje správce:
Adresa: Dr.Digital, s.r.o.
E-mailová adresa: info@drdigital.cz
ID datové schránky: fr8h4q5

Na ochranu osobních údajů a soukromí v České republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefonní číslo: 234 665 111
web: uoou.gov.cz

 

Základní pojmy

Předtím, než se k samotným informacím o zpracování údajů dostaneme, dovolíme si zaměřit Vaši pozornost na několik pojmů, které považujeme za vhodně vysvětlit hned na začátku.

Vás jakožto fyzickou osobu, jejíž data zpracováváme v tomto textu, podle osobních údajů, které zpracováváme, označujeme jako „subjekt údajů“ či „uživatel aplikace“ či „pacient“.

Osobním údajem jsou v zásadě veškeré informace, které o Vás naše organizace má. Jsou jimi například jméno, příjmení, kontaktní údaje, identifikační číslo, ale též síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků Vaší fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

Osobními údaji zvláštní kategorie (tzv. citlivými osobními údaji) se rozumí údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, údaj o členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje, údaje o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že jsme poskytovatelem zdravotních služeb, typicky o Vás zpracováváme právě posledně jmenované údaje o zdravotním stavu (případně též genetické údaje jako je DNA/RNA či Rh faktor).

Zpracování osobních údajů je jakékoli nakládání s osobními údaji, které v rámci naší činnosti provádíme, ať již při vedení zdravotnické dokumentace, anebo v souvislosti s plánováním péče o Vaši osobu, organizací služeb, které Vám můžeme poskytovat a komunikací s Vámi.

Správcem osobních údajů jsme my společnost Dr.Digital, s.r.o. jakožto poskytovatel zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a to z toho důvodu, že určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Příjemcem osobních údajů je či může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty.

 

Základní zásady zpracování osobních údajů

K veškerým osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. Těmito předpisy jsou zejména:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále v textu označované jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“);
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu označován jako „občanský zákoník“);
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále v textu označován jako „zákon o zdravotních službách“);
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Veškeré údaje od uživatelů organizace získává pouze v souvislosti s provozem iOS aplikace, Android aplikace a webu „Dr. Digital“ (dále jen „Aplikace“) a s tím souvisejícím poskytováním zdravotních služeb. Prostřednictvím/s pomocí Aplikace pečuje organizace v souladu s § 2636 a násl. občanského zákoníku o zdraví uživatele, a to za podmínek stanovených především zákonem o zdravotních službách a občanským zákoníkem. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace. Právním titulem zpracování je tedy zásadně právě poskytování zdravotních služeb na základě smlouvy o péči o zdraví, tedy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR. Rozsah i povinnost zpracování osobních údajů upravují zejm. výše uvedené speciální právní předpisy, kterými jsme vázáni. Podrobnosti o zpracování osobních údajů uživatelů aplikace jsou uvedeny níže.

V určitých případech mohou být osobní údaje uživatele zpracovávány za jiným účelem, než je poskytování zdravotních služeb. Za takový účel lze považovat zejména využití Vašich osobních údajů v rámci klinických studií, nebo pro účely propagace organizace. V těchto případech budou Vaše data zpracovávána na základě Vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož udělení na Vás v žádném případě nesmí a nebude vynucováno. Svůj souhlas potom můžete samozřejmě kdykoli odvolat, případně využít i dalších práv s tímto spojených, o nichž budete řádně poučeni ještě před udělením souhlasu.

Organizace je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje též pro účely vědy a výzkumu. Toto oprávnění organizaci vyplývá přímo ze zákonné úpravy. Za tímto účelem však organizace vždy zpracovává pouze údaje nezbytné, a to zásadně v takové podobě, aby nebylo možné Vás bez dalšího nebo vůbec identifikovat.

V naší organizaci jsou nastavena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké Vaše osobní údaje může zpracovávat. Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a zásadně nejsou předávány třetím subjektům – takto se děje pouze buď s Vaším souhlasem, a dále v případech, kdy to organizaci ukládá nebo umožňuje zákon (zejm. se bude jednat o zajištění návazné péče o pacienta) a kdy má organizace oprávněný zájem na předání údajů.

Jelikož v rámci své činnosti organizace zpracovává rozsáhlé údaje o zdravotním stavu, a to především v rámci vedení zdravotnické dokumentace o jednotlivých pacientech, jsou přijata veškerá opatření potřebná pro zajištění bezpečí zdravotnické dokumentace před zásahy neoprávněných osob. Bezpečnost Vašich dat je zajištěna vysokým standardem technického zabezpečení dat, které jsou zpracovávány v elektronické podobě, a to zejména za pomoci striktního omezení přístupů a šifrování, a zároveň vysokými nároky na dodavatele veškerých informačních systémů. Velké množství dat o pacientech je zpracováváno z povahy zdravotnické dokumentace také v listinné podobě – i takto zpracovávaná data jsou vhodnými opatřeními chráněna před narušením ze strany třetích osob.

Organizace je jakožto poskytovatel zdravotních služeb vázána povinnou mlčenlivostí – všichni její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dozví. Každý zaměstnanec naší organizace je tak vázán přísnou mlčenlivostí ohledně osobních údajů všech pacientů, přičemž porušení takové povinnosti s sebou nese přísné sankce.

 

Informace pro uživatele webové stránky Dr. Digital

Tím, že vstupujete na kteroukoli z našich webových stránek či Aplikaci a používáte ji, přijímáte tyto podmínky užívání, souhlasíte s nimi, zavazujete se, že je budete dodržovat, a jste těmito podmínkami užívání webových stránek, které doplňují informace o zpracování osobních údajů, vázáni (dále jen „Podmínky“). Pro účely této části dokumentu věnované uživatelům webových stránek se i pro případ používání Aplikace uplatní pravidla pro užívání webových stránek.

Tyto Podmínky představují právně závaznou dohodu. Nesouhlasíte-li s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek, nevstupujte na webové stránky.

Při návštěvě naší webové stránky používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám zpříjemnili její používání a abychom shromáždili informace o Vašich návštěvách webové stránky s cílem jejího zlepšení (dále jen „Cookies“). Bližší informace o zpracování Cookies jsou dostupné na našich webových stránkách v dokumentu Zásady používání souborů cookies.

 

1. Podmínky užívání webových stránek a mobilních aplikací Dr. Digital

a) Externí odkazy

Na našich webových stránkách se mohou nacházet hypertextové odkazy na webové stránky třetích osob, které nespravujeme, a které nejsou pod naší kontrolou. Neodpovídáme za obsah webových stránek, na něž je odkazováno, ani za případnou újmu, která může užíváním webových stránek třetích osob vzniknout.

b) Duševní vlastnictví

Upozorňujeme Vás, že webové stránky včetně svého obsahu jsou chráněny v souladu s příslušnými právní předpisy, které upravují autorská práva, ochranné známky, průmyslové vzory, vynálezy.

c) Odpovědnost

Hlavním účelem webových stránek je zajistit dostatečnou informovanost uživatelů webových stránek. Snažíme se, aby obsah byl aktuální a přesný, ale není možné, s ohledem na technické požadavky zajistit aktuálnost a přesnost v každém okamžiku, neboť samotná aktualizace není okamžitá, ale určitou dobu trvající proces. Přijetím těchto Podmínek berete výslovně na vědomí a souhlasíte s tím, že neodpovídáme, a to ani zčásti, za jakoukoliv újmu, která by Vám mohla být způsobena nepřesnou či neaktuální informací dostupnou na našich webových stránkách. Současně nejsme z povahy a logiky věci odpovědní za případnou újmu způsobenou prohlížečem, internetovým připojením, některým z aspektů přenosů v rámci telekomunikačních sítí.

 

Informace pro uživatele Aplikace (resp. pacienty)

 

1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Při poskytování zdravotních služeb je zpracovávána celá řada osobních údajů, z nichž velká většina jsou údaji zvláštní kategorie, zejm. údaje o zdravotním stavu pacienta. V souladu s legislativou jsou tak o pacientech zpracovávány zejména následující údaje:

 • údaje identifikační: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění (není-li tímto číslem rodné číslo pacienta), kód zdravotní pojišťovny;
 • údaje o zdravotním stavu: zejména informace o zdravotním stavu pacienta, datum a čas jednotlivých kontaktů s pacientem, datum a čas ukončení péče o pacienta, informace o přeložení pacienta k jinému poskytovateli, informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb; v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu jsou o pacientovi zpracovávány pracovní závěry a informace o konečné diagnóze, návrh dalšího léčebného postupu, informace o průběhu léčení, rozsahu poskytnutých nebo vyžádaných zdravotních služeb, údaje o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem, cílený objektivní nález, údaje o předepsaných léčivých přípravcích, potravinách pro zvláštní lékařské účely (včetně dávkování a počtu předepsaných balení) a zdravotnických prostředcích, údaje o podání léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely (včetně podaného množství), údaje o vybavení pacienta léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely (včetně množství) nebo zdravotnickými prostředky, údaje o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě, záznamy o provedené ošetřovatelské péči (včetně nutriční a léčebné rehabilitační péče), záznam o udělení informovaného souhlasu/nesouhlasu s konkrétní zdravotní službou, stejnopisy lékařských posudků, žádanky o poskytnutí zdravotních služeb, informace o uznání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, výsledky vyšetření, záznamy o příjmu volání na tísňové číslo, a dále jiné významné okolnosti související se zdravotním stavem pacienta, které byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
 • kontaktní údaje pacienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště;
 • další osobní údaje: rasa, pohlaví, případná obrazová dokumentace.

Veškeré osobní údaje, které jsou o Vás v rámci poskytování zdravotní péče shromážděny, jsou součástí zdravotnické dokumentace, která je o Vás organizací vedena. I údaje vedené v objednávkovém formuláři, který je pro Vás k dispozici na webových stránkách, jsou ukládány a vedeny ve zdravotnické dokumentaci.

 

2. Jaké jsou účely zpracování těchto osobních údajů a právní základ pro zpracování?

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zajištění poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace o pacientovi. Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, přičemž k tomu je z povahy věci zapotřebí, aby se dozvěděl úplné a pravdivé údaje o pacientovi. Tyto údaje jsou pak v naprosté většině případů sdělovány přímo pacientem, případně na základě jeho informovaného souhlasu s poskytnutím zdravotní péče. Poskytování zdravotních služeb se tak děje v zásadě buď na základě smlouvy o péči o zdraví mezi organizací a pacientem – a tedy jsou nezbytná ke splnění smlouvy, jejímž je pacient účastníkem, anebo na základě zákonné povinnosti v případech, že pacient není schopen svůj souhlas udělit nebo lze zdravotní péči poskytnout i bez souhlasu.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů pacienta je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní péče. Rozsah zpracovávaných údajů je stanoven speciálním zákonem, který upravuje poskytování zdravotních služeb (zákon o zdravotních službách).

V některých případech mohou být osobní údaje pacienta zpracovávány za jiným účelem než za účelem poskytování zdravotních služeb. Takovým účelem může být zejména využití údajů pro vědecké účely, účely zlepšování a vývoje nových produktů a služeb Poskytovatele. V takovém případě jsou ovšem Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož udělení na Vás v žádném případě nebude vynucováno. Svůj souhlas pak můžete kdykoli odvolat.

 

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř organizace. Údaje předáváme mimo organizaci pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Tímto předpisem je zejména zákon o zdravotních službách, který stanoví, za jakých podmínek může být umožněno nahlédnutí do Vaší zdravotnické dokumentace, popřípadě pořízení výpisu nebo kopie třetími subjekty.

Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje mohou být zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli. Může se jednat například o zpracování Vašich osobních dat externím poskytovatelem informačního systému. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. V současné době jsou zpracovávány pouze správcem. Vývojářem a provozovatelem Aplikace je správce osobních údajů. Zpracovatelem Vašich osobních údajů je poskytovatel služby/platformy, v rámci které správce Aplikaci vyvíjí, v tomto případě se jedná o zpracovatele: AppLifting s.r.o. a Simple Dino s.r.o., s nímž má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v případech stanovených zákonem: Státní ústav pro kontrolu léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech), orgány nemocenského pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (zákon o zdravotních službách).

 

4. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas, nebo pokud to stanoví právní předpis.

 

5. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Pokud jde o osobní údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci, doba je stanovena přílohou č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a činí 5–100 let, popř. 10 let od úmrtí pacienta, a to v závislosti na tom, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná.

 

6. Práva pacienta ve vztahu k osobním údajům

Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Protože je poskytování zdravotních služeb poměrně specifickou oblastí, která je na zpracování osobních údajů do jisté míry závislá, jsou některá Vaše práva omezena zákonem. Poskytování Vašich osobních údajů je totiž zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví.

I v oblasti poskytování zdravotních služeb však jsou zachována následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K Vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

b) Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o Vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

d) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé Vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně Vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo Vám tak v postavení pacienta zásadně nepřísluší.

e) Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

f) Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. K výmazu Vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále Vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Upozorňujeme Vás, že osobní údaje zpracovávány v souvislosti poskytováním zdravotních služeb jsou součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Na zpracování osobních údajů v rámci zdravotnické dokumentace se vztahuje speciální právní úprava a správce, jakožto poskytovatel zdravotních služeb je povinen zdravotnickou dokumentaci po stanovenou dobu archivovat a není tedy oprávněn tyto údaje vymazat.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

g) Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.